Anne van Hoof Fotografie

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Anne van Hoof Fotografie
E-mail:
anne@hoof.nl
Website: www.hoof.nl

Artikel 1: Definities 1.1. Anne van Hoof fotografie: opdrachtnemer tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, gevestigd te Veghel 1.2. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Anne van Hoof fotografie een opdracht heeft verstrekt tot het vervaardigen van fotografisch werk tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden. 1.3 Offerte: Alle aanbiedingen van Anne van Hoof fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogt wordt een overeenkomst aan te gaan. 1.4 Overeenkomst: De overeenkomst van een opdracht tussen Anne van Hoof fotografie en de persoon/personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten hierna Klant te noemen. 1.5 Annuleren: Beëindiging of ontbinding van overeenkomst. 1.6 Schriftelijk: Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt tevens elektronische communicatie bedoelt, zoals email.

Artikel 2: Toepasselijkheid 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten, diensten en leveringen door of namens Anne van Hoof Fotografie. 2.2 De klant kan alleen afwijken van deze voorwaarden als dit schriftelijk is afgesproken.

Artikel 3: Aanbod 3.1 Anne van Hoof fotografie doet een aanbod in vorm van een offerte, prijslijst/brochure waarin staat welke dienst voor welk bedrag wordt geleverd. Aanvaarding van het aanbod dien schriftelijk of per email te geschieden. 3.2 Een aanbod verliest haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door Anne van Hoof fotografie.

Artikel 4: Offertes en aanvaarding 4.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 4.2. Een offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij er een ander termijn in de offerte staat. 4.3 Aanvaard de klant de offerte niet binnen de geldende termijn vervalt de offerte. 4.4 Offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Anne van Hoof fotografie en de klant dit schriftelijk hebben afgesproken. 4.5 Bij aanvaardingen van een vrijblijvende offerte mag Anne van Hoof fotografie de offerte binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 4.6 Mondelingen aanvaardingen van de klant verbindt Anne van Hoof fotografie slechts nadat de klant deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht 5.1. Anne van Hoof Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 5.2. Eventuele wijzigingen in de opdracht dienen tijdig en schriftelijk aan Anne van Hoof Fotografie te worden medegedeeld. 5.3 Anne van Hoof fotografie levert de beelden aan in gebruikelijke gehanteerde stijl, waarbij nadrukkelijk geen bewerking plaats vindt om bestaande elementen in de foto te verwijderen of verminderen. 5.4 In geval ernstige omstandigheden waardoor Anne van Hoof fotografie niet mogelijk is de opdracht zelf uit te voeren op de overeengekomen datum zal Anne van Hoof fotografie indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen of indien mogelijk zorgdragen voor een vervangende fotograaf.

Artikel 6: Prijzen 6.1. Anne van Hoof fotografie hanteert prijzen in euro’s inclusief btw. 6.2 Anne van Hoof fotografie mag haar prijzen van haar diensten altijd wijzigen op haar website of in haar brochure. 6.3 Anne van Hoof fotografie en de klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt besproken. 6.4 Anne van Hoof fotografie zal prijsaanpassingen mededelen aan de klant voordat de klant de overeenkomst aangaat.

Artikel 7: Levering 7.1. De leveringstermijn wordt in onderling overleg vastgesteld en is indicatief, tenzij anders overeengekomen. 7.2. Anne van Hoof Fotografie behoudt zich het recht voor om de levering op te schorten indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet. 7.3 Tenzij anders overeengekomen levert Anne van Hoof fotografie binnen 30 dagen, nadat de Klant gemaakte fotoselectie bevestigd en factuur betaald is. 7.4 Anne van Hoof fotografie geeft voor de betaling aan als een levering langer duurt. 7.5 Anne van Hoof fotografie levert via We Transfer – email tenzij anders overeengekomen altijd digitaal zonder logo aan.

Artikel 8: Betaling 8.1. Anne van Hoof fotografie mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van maximaal 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 8.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 8.3 Word de factuur niet binnen de betalingstermijn word voldaan is er over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd, zonder nadere ingebrekestelling door Anne van Hoof fotografie.

Artikel 9: Annulering en Opschorting 9.1. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Anne van Hoof fotografie nadat de klant hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. 9.2 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Bij ontbinding van de overeenkomst door de klant brengt Anne van Hoof fotografie 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

Artikel 10: Auteursrecht en gebruik 10.1. Het auteursrecht van de fotografische werken berust bij Anne van Hoof Fotografie. 10.2. Het is de klant niet toegestaan om aangeleverd werk van Anne van Hoof fotografie te bewerken, croppen en bij te snijden zonder schriftelijke toestemming. 10.3 Anne van Hoof fotografie behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder doch niet uitsluitend sociale media, brochure, website enzovoort. 10.4 de klant is tenzij anders overeengekomen niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch eigen licentie over te dragen. 10.5 Bij inbreuk op de auteursrechten rekent Anne van Hoof fotografie tweemaal de gebruikelijke licentie vergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de gelden schade. Dit geldt ook bij het toe eigenen en/of gebruiken van onbewerkt werk uit selectiesysteem. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Anne van Hoof Fotografie.

Artikel 11: Klachten 11.1. Eventuele klachten over de geleverde diensten dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Anne van Hoof Fotografie te worden gemeld. 11.2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. 11.3 Klachten over de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgesteld aan Anne van Hoof fotografie.

Artikel 12: Aansprakelijkheid 12.1. Anne van Hoof Fotografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij klant, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door Anne van Hoof fotografie. 12.2 Anne van Hoof fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijking op een niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier geleverd dan door Anne van Hoof fotografie is aanbevolen. 12.3 De aansprakelijkheid van Anne van Hoof Fotografie is beperkt tot het bedrag van de factuur.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen 13.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 13.2 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Voor vragen neem contact op via anne@hoof.nl

error: Content is protected !!